PARTEA A – Consolidarea spiritului antreprenorial

Prima parte contribuie la dezvoltarea abilităților tutorilor VET de a:

  1. construirea unui spirit antreprenorial în cadrul grupului țintă de tutori VET
  2. construirea unei înțelegeri a economiei circulare

Învățare autodirijată

Acest conținut este prezentat în acest manual sub forma unei serii de module de învățare autodirijată, care includ conținut teoretic cheie, studii de caz, materiale de lectură suplimentare și linkuri către scurte resurse video introductive care vor oferi o scurtă prezentare generală a subiectelor pentru tutorii VET și care sunt destinate a fi vizionate de către tutorii VET înainte de a începe modulele de învățare autodirijată.

  • Modulul 1: Antreprenoriatul și antreprenoriatul social
  • Modulul 2: Economia Circulară Vs Economia Liniară
  • Modulul 3: Modele de afaceri circulare
  • Modulul 4: Cele mai bune practici privind EC și antreprenoriatul social
  • Modulul 5: Cercetarea de piață: Metode și instrumente
  • Modulul 6: Cum se construiește un plan de afaceri
  • Modulul 7: Finanțarea pentru antreprenorii din economia circulară
  • Modulul 8: Găsirea de colaboratori – Extinderea rețelei

Față în față

Resurse incluse pentru a sprijini formatorii în furnizarea acestei formări față în față.

Prezentări

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav apstiprinājums saturam. Tas atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2020-1-UK01-KA226-VET-094435
Copyright © | Privacy policy